سایت بهترین ابزار


دربلبل طبعم سر آوازنمانده ست

یک شهرپراست ازدل وهمرازنمانده است

@ganjinesefid

بر روزن دیوارقفس دسترسم هست

اماچه کنم رخصت پروازنمانده است


شدتاردلم پاره وپوددل من تار

هرتاردلم سوخته وسازنمانده است


رازی که دراین تحفه ی رازیست ندانم

دانم که ازاین تحفه مراراز نمانده ست


تنهانه که پایان خوش ازدسترسم رفت

درخاطرمن شادی آغازنمانده است


ازخاطره ی کودکی ولطف جوانی

ازبخت بدمااثری بازنمانده است

@ganjinesefid

هرجاکه روی بازهواابری وتیره ست

لطفی به کرج،بابل وشیرازنمانده است


بعدازتوبهاری به دل خانه نیامد

درباغچه یک برگ گل نازنمانده است


حمیدرضاسفید


گنجینه سپید


@ganjinesefidارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]